سنگ پله

سنگ پله + پله سنگی

در سایزهای مختلف و در قطر های ۳ و ۴ سانت تولید می شود