سنگ کوبیک (کیوبیک)

سنگ کوبیک (کیوبیک)

سنگ کوبیک + سنگ کیوبیک

سنگ کوبیک یا سنک کیوبیک گرانیت مروارید استاد شهریار با ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ و در ۱۰*۱۰*۳۰