آب

به گزارش افکارنیوز،  نمایندگان مجلس برای قیمت آب و برق مصوبه جدید تصویب کردند. با تصویب مجلس علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب ۱۵ تومان ازمشترکان دریافت می‌کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز یکشنبه ۱۵ بهمن پارلمان بند ج تبصره ۶ بودجه سال ۹۷ کل کشور را تصویب کردند.

 

بر اساس این بند، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که وجوه مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر است.

همچنین نمایندگان مجلس بند ه این تبصره را نیز مصوب کردند که بر اساس آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعتبرق کشور مصوب ۱۰ آبان ۱۳۹۴ به میزان هشت درصد(۸%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ البته مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.

 

در ادامه، وکلای ملت، تنفیذ حکم بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۸ اردیبهشت سال ۸۷ را که در بند «و» تبصره ۶ آمده بود، حذف کردند.

همچنین جز ۳ این بند از تبصره ۶ بودجه ۹۷ کل کشور نیز که پیشنهاد توقف اجرای جزء ۳ بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را داده و نیاز به ۲ سوم رأی نمایندگانداشت، به رأی گذاشته شد و به علت عدم کسب این حد نصاب، طبقآیین نامه برای حذف آن رأی گیری به عمل آمد، که با مخالف نمایندگان روبرو شد، از این رو جهت بررسی بیشتر بهکمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 

در جزء ۳ بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است:

معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی٬  معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم هستند.