طولی گرانیت مروارید

متر مربع /140,000ریال

...

 • درجه یک
 • گستردگی خدمات
 • توان تولید بالا
 • تولید شبانه روزی
 • تولید در 4درجه مختلف

جدول گرانیت مروارید

متر مربع/500,000ريال

...

 • درجه یک
 • گستردگی خدمات
 • توان تولید بالا
 • تولید بصورت طولی و فرشی
 • تولید در 6سایز مختلف

سنگ کوبیک

تن/1.300.000ریال

سنگ کوبیک ، جهت کف فرش پیاده رو ها

 • برشی با ابعاد :
 • 8*8*8 و 10*10*10
 • با قیمت های 1.300.000 ریال
 • تا 2.000.000 ریال
 • معدنی : 700,000 ريال

کوپ گرانیت معدن

 • درجه یک : 850,000
 • درجه خاص : 780,000
 • درجه دو : 630,000
 • درجه سه : 500,000
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

سنگ جدول

 • طول : 50 / عرض : 30 / قطر : 10 / قیمت : 500,000
 • طول : 50 / عرض : 30 / قطر : 8 / قیمت : 450,000
 • طول : 40 / عرض : 30 / قطر : 6 / قیمت : 400,000
 • .
 • .
 • .
 • .

سنگ پله

 • شرح : پله گرانیت مروارید درجه یک / طول : آزاد / عرض : 35 / قطر : 3 / قیمت : 250,000
 • شرح : پله گرانیت مروارید درجه دو / طول : آزاد / عرض : 0.35 / قطر : 3 / قیمت : 180,000
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

سنگ پلاک

 • شرح : طولی مروارید درجه یک / طول : آزاد / عرض : 40 / قیمت : 140000
 • شرح :حکمی مروارید درجه یک / طول : 40 / عرض : 40 / قیمت : 150,000
 • شرح : فرشی مروارید / طول : 35 / عرض : 40 / قیمت : 130,000
 • شرح : حکمی مروارید درجه دو / طول : 40 / عرض : 40 / قیمت : 120,000
 • شرح : فرشی گرانیت ضخیم / طول : 30 / عرض : 35 / قیمت : 130,000
 • شرح : سرپله سابیده / طول : آزاد / عرض : 35 / قیمت : 130,000

محصولات صادراتی

 • طول : 80 / عرض : 40 / قطر : 3 / قیمت : 320,000
 • طول : 60 / عرض : 60 / قطر : 3 / قیمت : 450,000
 • طول : 50 / عرض : 50 / قطر : 3 / قیمت : 380,000

مانع ترافیکی

عددی1.350.000ریال

 • طول : 20 سانتی متر
 • عرض : 20 سانتی متر
 • ارتفاع: 70 سانتی متر

سنگ اپن

 • طول : آزاد / عرض : 45 / قطر : 3 / قیمت : 350,000
 • طول : آزاد / عرض : 50 / قطر : 3 / قیمت : 350,000
 • طول : آزاد / عرض : 60 / قطر : 3 / قیمت : 400,000