پلاک :

گرانیت مروارید که به صورت طولی و فرشی  با درجه های صادراتی و

یک و دو تولید می شود ودر ذیل فقط قیمت درجه یک ارئه می گردد.

 

شرح طول عرض قیـــمت (مترمربع)
طولی مروارید درجه یک آزاد ۴۰ ۱۴۰٫۰۰۰
حکمی مروارید درجه یک ۴۰ ۴۰ ۱۵۰٫۰۰۰
فرشی مروارید ۳۵ ۴۰ ۱۳۰٫۰۰۰
حکمی مروارید درجه دو ۴۰ ۴۰ ۱۲۰٫۰۰۰
فرشی  گرانیت ضخیم ۳۰ ۳۵ ۱۳۰٫۰۰۰
سرپله سابیده آزاد ۳۵ ۱۳۰٫۰۰۰
سنگ حکمی (40*40) درجه یک

سنگ حکمی (۴۰*۴۰) درجه یک

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار

سنگ پلاک ، سنگ دیوار