اپن :      در عرض های  مختلف برای استفاده در آشپزخانه ها

جهت کابینت و اپنها کاربرد دارد .

طول عرض قطر قیـــمت (مترمربع)
آزاد ۴۵ ۳ ۳۵۰٫۰۰۰
آزاد ۵۰ ۳ ۳۵۰٫۰۰۰
آزاد ۶۰ ۳ ۴۰۰٫۰۰۰
سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید

سنگ اپن گرانیت مروارید