طول عرض قطر قیـــمت (مترمربع)
۸۰ ۴۰ ۳ ۳۲۰٫۰۰۰
۵۰ ۵۰ ۳ ۳۸۰٫۰۰۰
۶۰ ۶۰ ۳ ۴۵۰٫۰۰۰

 

* هزینه های فلیم و پالت در صورت درخواست مشتری متغیر می باشد ، که اضافه خواهد شد.